Vedtægter
 

Kunstforeningen har til formål at vække og fremme interessen for bildende kunst og hermed beslægtede udtryksformer. Kunstformidlingen kan ske ved udstillinger, foredrag og udflugter.

§ 2
Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner/husstand som institutioner og virksomheder.
Medlemmer har gratis adgang til foreningens udstillinger.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og med nedenstående dagsorden. Desuden oplyses navnene på de på valg værende bestyrelsesmedlemmer og deres eventuelle villighed til genvalg.

Dagsorden for generalforsamlingen
  • a. Valg af dirigent
  • b. Godkendelse af beretning om foreningens virksomhed
  • c. Godkendelse af regnskab
  • d. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • e. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før)
  • f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
  • g. Eventuelt

§ 4
Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 4 medlemmer hvert år.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Endvidere vælges 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Valgene skal ske ved skriftlig afstemning, hvis en eller flere af generalforsamlingens deltagere anmoder herom.
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde med Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær.

§ 5
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 6
Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, når det fremgår af den udsendte dagsorden. Ved foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil en eventuel kapital og anden formue skal anvendes.

Vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 med ændring i §3 til: inden udgangen af marts måned på generalforsamling 16. marts 2016.
Ændring vedtaget på generalforsamling 14. marts 2017: § 3 stk. f ændret til valg af 2 revisorer i stedet for 1.

Haderslev d. 15. marts 2017

Arthur Mathiesen, formand