Bestyrelsens beretning 2016 - 2017  

Bestyrelsen kan se tilbage på et meget travlt år med mange møder og aktiviteter.  

Den halvfemsårige forening sprudler fortsat af vitalitet og engagement i formidling af god kunst. Og hvad er så god kunst? Et spørgsmål, vi fortløbende drøfter i bestyrelsen med henblik på hele tiden at aftale og sammensætte et spændende årsprogram med udstillinger, foredrag, filmforevisning og udflugter/kunstrejse.
God kunst giver et oplevelses- og følelsesmæssigt kick - rammer følelser og intellekt - bringer os i en ny og anderledes sfære. Gør rigere - giver os nye aspekter og synsvinkler på livets utrolige mangfoldighed. God kunst skabes af kunstnere med skabende talent - naturgivent/medfødt eller tillært igennem uddannelse og ihærdig indsats ---- at skabe god kunst er krævende. At spotte den gode kunst til udstillinger er en spændende og vigtig opgave for bestyrelsen. Ofte lykkes det, og til tider rammes, der lidt ved siden af - nogle udstillinger er bedre end andre. Det kan ikke være anderledes - og publikums oplevelser og meninger om udstillingerne er selvfølgelig også meget forskellige. Udstillinger må godt provokere - være vovede - grænseafsøgende. Ikke kun gå efter det sikre - være åben over for nye kunstneriske tiltag - nye kunstneriske talenter. Dette har bestyrelsen efter bedste evne forsøgt at leve op til i det forgangne år.
Vi sluttede sidste års sæson - efter generalforsamlingen i marts - af med den fine keramikudstilling med københavnerkunsthåndværkerne: Turi Heisselberg Pedersen og Lone Skov Madsen - efterfulgt af "Andalusisk inspiration" med keramiker Dorthe Steenbuch Krabbe og hendes to malende døtre: Caroline Krabbe og Luise Haugen - en flot spansk udstilling. Vi sluttede sæsonen af med fotoudstillingen: "Vor forunderlige klode" med fantastiske fotos af den unge talentfulde etnograf og fotograf Casper Tybjerg fra Århus.
På VUC SYD havde vi i april - maj vandreudstilling fra Sammenslutningen af danske Kunstforeninger - SDK - med litografier af Bjørn Nørgaard. Denne udstilling fandt sted i fbm med SDKïs årsmøde her i Haderslev.

Sæson 2016 - 2017 startede efter sommerferien med Ursula Reuter, der hovedsageligt viste litografier - gode grafiske værker. Udstillingen blev flot og godt suppleret og uddybet med hendes spritnye bogudgivelse: "Sten i floden" - alle hendes 15 medbragte eksemplarer af bogen blev solgt på ferniseringsdagen - med signatur.
Næste udstilling blev med Peter Hjort-Lorenzen-slægtningene: Troels Hjort-Lorenzen og Lisbeth Nordskov fra København - de viste malerier, tegninger, skulpturer og smykker. Og efteråret 2016 sluttede vi af med Kirsten Holms meget fine keramiske arbejder under titlen: "Forgængelighedens skønhed".
På VUC SYD havde vi i november måned en stor flot udstilling med malerier og grafik af Anders Moseholm - som pt. gør sig godt i den nationale og internale kunstverden.

Året 2017 blev indledt med den tyske kunstnergruppe Blanco: Gudrun Thomas-Feuker, Husum med malerier og grafik, Peter Heyer, Slesvig med malerier, tegninger og skulpturer og Regine Haack med malerier - en værksmæssigt meget stor udstilling, hvor vi på forskellig vis blev bragt rundt i kunstnernes billedverden ud fra deres reflektioner på tilværelsens og naturens mangfoldighed.
I øjeblikket har vi udstillingen "Aqua" med keramik og malerier af Anitta Due og glaskunst af Line Gottfredsen Petersen i Det gamle Havnekontor, og her på VUC SYD fransk kunst i samarbejde med Gallerie Rasmus, Odense - kunstnerne er: Anne Brérot, Laurent Chabrolle, Bernard Remusat, Pascal Bordaries og Serge Hélénon.

Udstillingsmæssigt er vi kommet langt omkring i kunstens univers.

I begyndelsen af december havde vi det traditionelle julemarked, hvor der var muligheder for at købe kunst og kunsthåndværk til gode priser. Det blev igen en succesweekend med mange besøgende og et flot salg.
Og i januar i år noget helt nyt:
En "bytte-salg-købs-dag" - en søndag fra 11 - 16, hvor mange kunstgenstande fik nye søm og hjem. En succes, vi regner med at gentage næste år.

I årets løb er der blevet sat ord på kunst - dvs. afholdt en række foredrag:
Ultimo marts sidste år et foredrag af Jørn Buch om kunsten i Hamborg - et foredrag som optakt til en kunstrejse til Hamborg - en rejse, der ikke blev gennemført pga. utilstrækkelig tilslutning.
I fbm. udstillingen "Andalusisk inspiration" havde vi et foredrag om den spanske kunst ved kunsthistoriker Elisabeth Hertzum i april måned.
I oktober et foredrag med Elisabeth Hertzum om "Ægteskabet gennem tiden - belyst ud fra kunsten, litteraturen og filosofien" og i november et rigtig godt foredrag "Vitalismen i dansk litteratur og kultur 1900 - 1960" ved Lise Præstegaard Andersen.

Et nyt indslag i år har været filmforevisning ved Hans V. Bang i oktober måned - to film om henholdsvis keramiker Heidi Guttmann Birck og maleren Michael Kvium.

Kunstrejsen til Hamborg kunne ikke gennemføres, som tidligere nævnt, mens kunstudflugten i begyndelse af oktober til Lemvig og Bovbjerg havde stor tilslutning.
Det var en særdeles god og oplevelsesrig tur.
Ligeså er interessen for turen til Nationalpark Vadehavet stor - den blev fuldtegnet meget hurtigt i januar måned.

Bestyrelsen konstaterer, at der er størst interesse for endags kunstture og egentlig ingen eller vigende interesse for kunstrejser over flere dage. Skal vi helt ophøre med at tilbyde sådanne?

Et kig frem mod sommerferien:
Fra 1. april og frem, til 30. april udstiller Helle Bovbjerg og Mette Mailund med malerier, grafik og keramik.

Kunstskolen og Artiskokgruppen, der holder til på første sal i Det gamle Havnekontor, har udstillinger i kunsthuset i perioden 6. maj - 14. maj.

Og i forbindelse med markeringen af Reformationsjubilæet afholdes
udstillingen: "Luthers hr. Käthe - religiøse billeder" i perioden 20. maj - 11. juni.
En udstilling, der forud herfor belyses med foredraget: "Luthers hr. Käthe" - nonnen, som blev Europas første præstekone og kvinderettighedsforkæmper belyst ved cand.theol Karen Rommedahl onsdag d. 26. april kl. 19 i Det gamle Havnekontor.

Billedkunstrådet i Haderslev Kommune afholder ligeledes et foredrag om reformationen: "Luthers teser i samtidskunsten". Det sker på VUC SYD tirsdag d. 6. juni kl. 19 med kunsthistoriker og kunstanmelder Lisbeth Bonde, København.

Et omfattende program - et stort arbejde at tilrettelægge, men også at gennemføre:
- Ophængning og nedtagning af udstillinger,
- Tilsyn med udstillingerne,
- Klargøring / renholdelse af lokalerne,
- Møder m.m
- Stor tak til alle i bestyrelsen,
- Stor tak til alle vore hjælpere og supportere for støtte og hjælp med tilsyn/vagt på udstillingerne - dels i Det Gamle Havnekontor og dels på VUC SYD.
- Uden denne kæmpe frivillige indsats ville foreningens program slet ikke kunne gennemføres: TAK

Herudover har bestyrelsen brugt kræfter og tid på, at få gennemarbejdet projekt: "Det gamle Havnekontor m. Vejerbod" - der nu er endt op i, at kunstforeningen til Kultur- og Fritidsudvalget har fremsendt en status og perspektiveringsplan for projektet mhp., at Haderslev Kommune etablerer og driver et kunstens og kulturens fyrtårn/væksthus her på havnen i Haderslev. Et projekt - realiseret ikke må begrænse HKF økonomi og aktivitetsniveau - men være fremmende i begge henseender i forhold til vækst, inspiration og opprioritering af kunst, som livskvalitet og livsglæde/skaberglæde.
Et hus for skabende kunstnere og kunsthåndværkere.
Et væksthus for børn og unge med talent for skabende kunst.
Et hus med faciliteter for iværksættere inden for kunst, kunsthåndværk og design.
Sidst men ikke mindst gode lokalemæssige muligheder for Kunstforeningen til formidling af kunst i form af udstillinger, foredrag, filmforevisning mv.
Samt bedre og større lokaler til Kunstskolens undervisning af børn, unge og voksne.

Et kunstens multihus - en "ART FLOWFACTOY BYGNING" i nært samarbejde med det kommunale skolevæsen (den åbne skole), ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, Haderslev Erhvervsråd.
Bestyrelsen afventer nu spændt returmeldingen fra det politiske udvalg.

Stormfloden i december medførte heldigvis ikke større skader på bygningerne Det gamle Havnekontor og Vejerbod, om end vandet stod op om dem - plankerne i vejervægten flød rundt om på området, og der var lidt vandindtrængning i kælder og i vejerbod. Nådigt sluppet.

Vejerboden er efter svampeangreb nu blevet renoveret og istandsat - blevet en rigtig god og anvendelig bygning til f.eks. atelier/værksted - småudstillinger mv. Bestyrelsen vil med Haderslev Kommune få indgået aftale om brugen og udlån af bygningen til kunstrelaterede aktiviteter.

Det gamle Havnekontor og Vejerbod fremstår med de løbende forbedringer som nogle smukke og meget anvendelige bygninger til formidling af kunst.
Der er indlagt fjernvarme til erstatning for el-opvarmning i det store udstillingslokale, borebillebekæmpelse foretaget i tagetagen, nye tagrender, nyt centralt alarmsystem til de to bygninger m.v. Tak til Haderslev kommune for investeringerne i de eksisterende bygninger, som både kunstskole og kunstforening har stor glæde af.

Bestyrelsen er repræsenteret i Haderslev Kommunes Billedkunstråd og i Kulturelt Samråd - to vigtige råd til at understøtte kultur og kunst i kommunen. Eksempelvis ved, at der er blevet udarbejdet en skulpturguide over skulpturelle kunstværker i kommunen, arbejdet med gavludsmykning (et værk opsættes her i foråret), en større kunstudstilling med kunst fra Tyskland (Pinneberg) på Haderslev Rådhus og i Det gamle Havnekontor i august-september i år.
Kulturelt Samråd støtter efter ansøgning f.eks. nogle af foreningens udstillinger.

Haderslev Kunstforening er synlig i Haderslev Kommunes alsidige kulturliv - det sker bl.a. igennem presseomtaler af udstillinger, annoncering i Ud i Haderslev og i den landsdækkende Kunstavisen, hjemmeside og på Face-book. Ophængning af plakater og udsendelse af ferniseringskort.
Hjemmesiden er her i vinter blevet fornyet med et lidt andet udseende og opsætning
mhp. en bedre brugervenlighed.

Foreningens økonomi er god - hvilket vil fremgå af regnskab 2016 og budgetoverslag 2017 i de næste punkter på dagsordenen.
Foreningsdriften hviler primært på kontingenterne, tilskud fra Kulturelt Samråd og salg fra udstillingerne- herunder julemarkedet. Bygningsdriften føres som en særskilt del af budget/regnskab - indtægterne hertil kommer dels fra tilskud fra Haderslev Kommune (25.000 kr.) og Haderslev Kunstskole (5.000 kr.) og dels fra Haderslev kunstforenings Venner (30.000 kr.).
Der skal fra bestyrelsens side lyde en meget stor tak til Venneforeningen for dens indsats med at rejse økonomi til bygningsdriften igennem tegning af firmasponsorer, hovedsponsorer og personlige medlemskaber - en opgave, der ikke er let.
Bestyrelsen appellerer til, at vore medlemmer er Venneforeningens bestyrelse behjælpelig med at tegne medlemskaber og pege på sponsorer/hovedsponsorer.
Kunstforeningen kan tilbyde virksomheder og institutioner lån af kunstværker fra HKF`s beholdning, rådgivning i fbm. udsmykning, hjælp med at arrangere kunstudflugter for medarbejdere i virksomheder/institutioner, kunstudstillinger, "gå-hjem-møde" fra kunstudstillinger i Det gamle Havnekontor m.v.

Tak til VUC SYD for et særdeles godt samarbejde om de to noget større udstillinger, vi kan henlægge hertil - spændende og andre lokaliteter - et andet og større publikum (studerende og ansatte), der også får muligheder for at møde kunst. Tak for bistand i fbm. ophængning - tak for flot og lækkert traktement fra Kulturcafé ved ferniseringer.

Bestyrelsen retter sluttelig også en stor tak til alle samarbejdspartnere:
Haderslev Folkeuniversitetsforening for støtte ved gennemførelse af foredrag,
Kulturelt Samråd for tilskud til udstillinger,
Alle vore medlemmer, der påtager sig vagt/tilsyn ved udstillinger i Det gamle Havnekontor og på VUC SYD - og til Ove Jensen for at udarbejde vagtplaner - det er alt sammen en kæmpe hjælp - TAK.
Tak igen til support-støttegruppen af tidligere bestyrelsesmedlemmer for fortsat inspiration og hjælp med opgaver omkring bygninger og udstillinger.

Tak til alle vore mange medlemmer, der støtter med kontingenter og besøg på ferniseringer, udstillinger, foredrag, udflugter m.v. - herigennem er I foreningens bedste ambassadører - I er med til at sikre tilgangen af nye medlemmer - I er bærere af Kunstforeningens fremtid.

Tak for et godt og engageret samarbejde i bestyrelsen om de mange opgaver.

Det var ordene.

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens kommentering og godkendelse.

På bestyrelsens vegne

Arthur Mathiesen, formand
Haderslev d. 22. februar 2017