Bestyrelsens beretning 2017 - 2018  

Traditionen tro kan bestyrelsen igen se tilbage på et meget travlt og arbejdsomt år med at formidle kunst.  

Først og fremmest i alle de aktiviteter, der har været henlagt til Kunsthuset Det gamle Havnekontor - det være sig i form af en række udstillinger med forskellige temaer og udtryksformer: malerier, grafik, tegninger, collager, skulpturer og keramiske arbejder, jf. HKF` aktivitets foldere for forrige og indeværende år - dvs. perioden 1. april 2017 og frem til nu.
Der er blevet vist billedkunst og kunsthåndværk af danske og udenlandske kunstnere - nævnes skal f.eks. den franske kunst i foråret og den færøske kunst i efteråret 2017 via Gallerie Rasmus i Odense på VUC Syd - udstillinger som trak pæne besøgstal og godt salg.
I samarbejde med "Galleriet - Kunstforening for ansatte i Haderslev Kommune" blev der afholdt en meget stor kunstudstilling: "6. Regionalschau" fra Die Drostei i Pinneberg i Holsten på Haderslev Rådhus og i Det gamle Havnekontor i august - september måned - en udstilling med meget forskelligt artede kunstværker af kunstnere fra nord og syd for grænsen. Spændende grænseoverskridende projekt, som nok i omfang og tidsforbrug var for voldsom for vore foreninger, hvorfor det næppe gentages.
Bestyrelsen bestræber sig fortsat på at komme hele spektret rundt i de kunstneriske udtryksformer - herunder også installationskunst, hvilket bl.a. fremgår af den igangværende udstilling: "Gemt".

År 2017 stod i reformationsjubilæets tegn og her bidrog kunstforeningen også med udstillinger og aktiviteter - bl.a. med udstillingen "Luthers hr. Käthe" i maj-juni sidste år og et forudgående foredrag herom med cand. theol. Karen Rommedahl.
Endvidere var kunstforeningens bestyrelse via Billedkunstrådet også involveret i et udsmykningsprojekt sammen med lærerstuderende på UC Syd i form af "gavludsmykning" ved Teaterstien (banelegemet - nu gang/cykelsti).

I 2017 deltog Haderslev Kommune i 3-kant områdets kulturfestival i august september med opsætningen af en plakat/skrivesøjle på Havnen. Her kunne man skrive om sine egne grænseoverskridende oplevelser - f.eks. ved have foretaget den lange svævebanetur fra toppen af siloerne og ud til strandparken m.v. Skrivesøjlen blev ikke den helt store succes - men tak for samarbejdet herom med Haderslev Erhvervsråd og Haderslev Kommune.

I november havde vi en filmaften for vore medlemmer med stor tilslutning - en rigtig god aften, hvorfor bestyrelsen vil fortsætte hermed i den kommende sæson.

På foredragsfronten har vi endvidere i samarbejde med og støtte fra folkeuniversitetsforeningen afholdt en række foredrag - dels om Emil Nolde i fbm. hans 150 års jubilæums markering bl.a. på Noldestieftung i Seebüll og på Kunstmuseet i Tønder og her i marts foredraget om fynsk malerkunst med afsæt i kunstnersøskendeparret Christine Swane og Johannes Larsen. Og forude i april måned (Mandag d. 16. april kl. 19) et foredrag om fotokunst, som efterhånden er blevet en spændende og værdsat kunstnerisk udtryksform - foredragsholder er mag.art i kunsthistorie Kristine Kern. Den planlagte fotoudstilling på VUS SYD i marts april er blevet aflyst, idet Erik Steffensen ikke havde værker, der kunne passe ind til det store udstillingslokale - men vi påtænker at få en fotoudstilling med i næste sæsons program.

Julesalgsweekend med salg af god kunst og kunsthåndværk til "julepriser" er nok kommet for at blive, idet der er meget pæne besøgstal og rimelig omsætning.
Medens "bytte/salg"-weekend (søndag) for vore medlemmer nok skal holde en pause, da der i år ikke var tilstrækkelig interesse herfor, og den blev derfor aflyst.

Ligeså kniber det med at samle interesse for kunstrejser med overnatning - turen til Fyn her i marts måned med 1 overnatning måtte også aflyses, selv om der på forhånd så ud til at være interesse herfor. Bestyrelsen undlader at tilbyde en kunstrejse i næste sæson, med mindre der er medlemmer, der ønsker det og vil være med til at planlægge en sådan. Derimod er der god interesse for en-dags-kunstudflugter, hvilket de to udflugter til Nationalpark Vadehavet har vist. Derfor vil bestyrelsen fortsætte med at tilbyde en-dags-udflugter - en mulighed i den kommende sæson kan være en tur til: Nord Art, Kunstwerk Carlshütte ved Rensborg - Nordeuropas største internationale kunstudstilling, der finder sted hvert år i perioden juni - oktober.

Sæson 2017-18 afsluttes med to udstillinger:
"En tango for Rum og Natur" - med kunstnerne Babro Åberg, keramik og Inge Ørntoft, maleri i marts- april og slutteligen før sommerpausen: "Skrin & Tavler" - med kunstnerne Thyge Thomsen, keramik og Bettina Winkelmann, malerier , afbrudt at Artiskok og Kunstskolens udstillinger i slut april / begynd maj måned.

Som beskrevet foranstående er der rimelig stor kunstnerisk aktivitet på Haderslev Havn - forhåbentlig til stor glæde for kunstforeningens mange og trofaste medlemmer + alle i øvrigt kunstinteresserede i Haderslev kommune og besøgende i byen.

Kunst er vigtig,
Kunst har betydning,
Kunst giver oplevelse,
Kunst giver inspiration,
Kunst åbner op for kreativitet og nytænkning,
Kunst er nyskabende,
Kunst har vækstpotentialer,
Kunst er livsnødvendig,
Kunst beskriver fortid og nutid og viser vej ind i global fremtid,

Kunsten længe leve.


For at give kunsten gode betingelser i Haderslev Kommune har bestyrelsen været meget aktive på flere fronter:
Dels i udtalelse til den vedtagne politiske plan: Kultur og Fritid for Haderslev Kommune samt ny organiseringen af Kultur og Fritid frem til år 2022, idet det er lykkedes at få indskrevet billedkunst i Samvirket for Kultur, som væsentligt med repræsentation og med afsatte midler til Billedkunst, samt at talentudvikling inden for billedkunst søges fremmet på lige fod med musik og idræt.

I dette lys skal bestyrelsens arbejde med at sikre billedkunsten gode lokalemæssige forhold ses fremadrettet. Efter mange og lange drøftelser og undersøgelser er processen med at få skabt et kunstens væksthus i Haderslev langt om længe mundet ud i en projektbeskrivelse til etablering af et Kunstvæksthus i det gule pakhus på Teaterstien og som en del af Jomfrustiprojektet. Her tænkes indrettet et hus med muligheder for talentudvikling og iværksættere inden for billedkunst og design. Et hus for professionelle til at udvikle og udfolde sig inden for kunsten i bredeste forstand. Nu er det op til Haderslev Byråd, om der er opbakning, interesse for og villighed til at realisere projektet sammen med privat investor, fondsmidler og egne kommunale midler. Projektet er fremsendt til politiske behandling ultimo februar måned i år. Nu afventer bestyrelsen spændt resultatet.
Kunstforeningen er initiativtager og ikke iværksætter af projektet - det skal overtages af Haderslev kommune med etableringen af en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, billedkunstudøvere, kunstinteresserede m.fl.

Haderslev Kunstforening fortsætter med sit virke i Det gamle Havnekontor m. Vejerbod som hidtil, men indgår gerne med repræsentation i bestyrelsen for et nyt Kunstvæksthus.
Bestyrelsen håber og forventer positiv opbakning fra Haderslev Byråd til ovenstående nye vækstpotentiale for Haderslev Kommune.

Det gamle Havnekontor med Vejerbod har kunstforeningen indgået lejekontrakt med Haderslev Kommune til udgangen af 2026. Vejerboden er i løbet af 2017 blevet flot og godt renoveret, så bygningen fremstår nu anvendelig til kunstneriske aktiviteter for Kunstforeningen, Kunstskolen og andre interesserede mod bidrag til driften.

Ved Kunstforeningens overtagelse af Det gamle Havnekontor 2006 blev der dannet en forening: Havnekontorets Venner mhp. at rejse sponsormidler til driften af bygningen - et arbejde som er fortsat frem til nu med en stor indsats fra Venneforeningens bestyrelse, hvilket har været en meget stor støtte og sikkerhed for kunstforeningens aktiviteter i huset. Det er og har været op ad bakke med at få tegnet og indgå sponsoraftaler med lokale virksomheder og institutioner samt tegne personlig medlemskaber, derfor er bestyrelsen i Haderslev Kunstforenings Venneforening nået frem til beslutning om her i foråret at opløse foreningen og etablere sig som Haderslev Kunstforenings sponsorudvalg bestående af 3 - 5 selv- supplerende medlemmer og tilknyttet Haderslev Kunstforenings bestyrelse som et ad hoc udvalg. Venneforeningens kapital og kommende sponsorindtægter overføres til HKF til indsættelse på en særskilt bankkonto med budget og regnskab som hidtil i et along til HKF`s budget/regnskab.
Fra HKF`s bestyrelse skal der lyde en meget stor tak for den store indsats med at rejse midler til driften af Det gamle Havnekontor og Vejerbod.
Bestyrelsen håber meget, at sponsorudvalget får god opbakning til at fastholde og tegne nye hovedsponsorer og virksomhedssponsorer. TAK.

Haderslev Kunstforening er fortsat meget synlig i kommunens kulturliv og offentlighed - dels ved repræsentation i Billedkunstråd og Kulturelt Samråd - fremover i Kulturelt Samvirke, i presseomtaler i den lokale presse, annoncering og omtale i "Ud i Haderslev", den landsdækkende Kunstavisen, Face-book og på Haderslev Kunstforenings hjemmeside, som vil overgå til en helt ny udgave i løbet af sommeren 2018 - nærmere herom i fbm. udsendelse af infofolder 2018-2019 og sæsonstart i august.

Foreningens økonomi er fortsat god takket være kontingenter fra en trofast medlemskreds på nær 400 medlemmer - jf. revideret og udsendt regnskab 2017 og budgetforslag 2018.

Stor tak til Venneforeningen og Haderslev Kommune for tilskud til bygningsdriften, til Kulturelt Samråd til foreningsdriften (afholdelse af udstillinger) og Folkeuniversitetet i Haderslev for tilskud til foredragene.
Tak for samarbejde med VUC Syd og Kulturcafeen, Gallerie Rasmus i Odense, Haderslev Stiftsbogtrykkeri og sidst men ikke mindst en meget stor tak til alle vore vagter/tilsynsførende medlemmer ved udstillingerne i Det gamle Havnekontor og på VUC Syd.
Tak til hele foreningens medlemskreds - tak for opbakning og interesse for kunstforeningen - I bærer foreningens fremtid.

Stor tak for et engageret og stort arbejde og samarbejde i bestyrelsen på møder og med løsning af de mange opgaver.
Hermed overlades beretningen til generalforsamlingens kommentering og godkendelse.

På Haderslev kunstforenings Bestyrelses vegne

Arthur Mathiesen, formand Haderslev d. 5. marts 2018